GRATIS RELAISPUNT LEVERING - 100 DAGEN OP PROEF - GRATIS RETOURNEREN

Winkelmand

Je winkelmand is leeg

Doorgaan met winkelen

Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid I Morphée

1. Presentatie van de site

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site www.morphee.co geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar: Audiozen – SAS 831 434 139 – 30 Cours de la Trinité

Maker: Audiozen

Publicatiebeheerders:
Guillaume Barathon – guillaume@morphee.co
Charlie Rousset — charlie@morphee.co

De personen die verantwoordelijk zijn voor de publicatie zijn natuurlijke personen.

Webmaster: Guillaume Barathon – guillaume@morphee.co

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.morphee.co impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.morphee.co worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door Audiozen, die zich dan zal inspannen om de data en tijden van de interventie aan de gebruikers te communiceren.

De site www.morphee.co wordt regelmatig bijgewerkt door Guillaume Barathon. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.

3. Beschrijvingen van geleverde diensten

Het doel van de site www.morphee.co is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
Audiozen streeft ernaar om op de site www.morphee.co zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de site www.morphee.co wordt gegeven als indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Verder is de informatie op de site www.morphee.co niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen

Audiozen is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Audiozen.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Audiozen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.morphee.co en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Audiozen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Audiozen zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Bij gebruik van de www.morphee.co-site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de www.morphee.co-site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Audiozen alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.morphee.co. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.morphee.co de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.morphee.co wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van Audiozen en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen. .

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies

De site www.morphee.co bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Audiozen. Audiozen heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Het browsen op de site www.morphee.co veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op OK.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Vink het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Privacy" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door drie horizontale streepjes). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Privacy" op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

Klik hier om uw cookievoorkeuren te wijzigen

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.morphee.co is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.